Tettstedsutvikling Sunndalsøra 2023–2024

Hvordan utvikle sentrum og Øratorget spesielt til å bli et attraktivt område som brukes aktivt som møteplass for alle Sunndals innbyggere og besøkende? Dette er hovedutfordringen vi ønsker å løse i tettstedsprosjektet vi setter i gang høsten 2023.

Kort fortalt

Sunndal kommune har fått midler fra Fylkeskommunen til å gjennomføre et tettstedsprosjekt med bærekraftig sentrumsutvikling. 

Eksterne arkitekter skal gjennomføre en prosess vinteren 2023/2024, som skal resultere i forslag til tiltak for politisk behandling våren/sommeren 2024. 

 

Hvordan kan du bidra?.

Gjennom prosjektperioden vil det legges opp til flere treffpunkter med innbyggere og ulike målgrupper:

  • Åpent møte i oppstartsfasen (desember), midtveis i prosessen (mars) og ved avslutning (april/mai)
  • Samtalemøter med fokusgrupper/målgrupper underveis
  • Eget prosjektkontor en gang i uka i januar (ved Sunndal folkebibliotek).
  • Stands ved Sunndal vidaregående skole og i ALTI Sunndal
  • Det vil også bli mulighet til å komme med innspill digitalt (skjemaet er åpen fram til påske).


Dette har skjedd

Se aktuelle planer og dokumenter

Organisering

Formannskapet er styringsgruppe og en prosjektleder i Sunndal kommune koordinerer arbeidet.

En arbeidsgruppe skal ivareta det løpende arbeidet og ivareta medvirkning i prosjektet.

Ekstern leverandør (Agraff Arkitekter/ Fjordfaret Arktitektkontor) skal gjennomføre nødvendige analyser, medvirkningsprosesser og fremme forslag til utviklingstiltak. 

Milepæler

Oktober/november 2023

Prosess for å anskaffe leverandør / arkitekt

November 2023

Oppstart og innsamlingsfase - gjennomgang av tidligere materiale, forberede oppstart m.m.

Desember 2023

Oppstart - input og idemyldring: åpent folkemøte, samtalemøter, prosjektkontor m.m.

Desember 2023–februar 2024

Konkretiseringsfase - arbeidsperiode 1

Februar/mars 2024

Midtveispresentasjon - åpent møte, samtalemøter, presentasjoner m.m.

April/mai 2024

Konkludere og prioritere tiltak - administrativ saksforberedelse og politisk behandling og prioritering

Mai/juni 2024

Etterarbeid og konklusjoner - søke inn tiltak til fylkeskommunen mai/oktober 2024 basert på resultat og prioritering fra gjennomføringen av prosjektet.