Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015 - 2025 (vedtatt 02.09.2015)

Dette er den gjeldende arealdelen for Sunndalsøra.

Plankart og bestemmelser er den juridiske bindende delen av planen. I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse, konsekvensvurdering og ROS-analyse for planen.

Digitale kart med arealplaner er tilgjengelig på kommunens karttjeneste. Informasjon om kommunens karttjeneste ligger på søk i kart/planer

Plankart, bestemmelser og plandokumenter er også tilgjengelig som pdf-dokumenter i listen nedenfor. For å lette lesebarheten av planen er ulike faresoner og hensynsoner mm. vist på egne planutsnitt. 

 

Plandokumenter Sunndalsøra
Plankart (PDF, 4 MB)
Bestemmelser (PDF, 76 kB)
Utsnitt plankart arealformål (PDF, 2 MB)
Utsnitt plankart ras- og skredfare (PDF, 566 kB)
Utsnitt flomfare (PDF, 519 kB)
Utsnitt plankart hogspent (PDF, 499 kB)
Utsnitt plankart angitte hensynsoner (PDF, 922 kB)
Utsnitt plankart gang-, sykkel- og turvegnett (PDF, 2 MB)
Utsnitt plankart stoysoner (PDF, 482 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 440 kB)
Konsekvensvurdering (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 186 kB)
 

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra