Hovedplan vann 2022-2032 - høring

Hovedplan vann - 2022-2032Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 31.08.2022 å legge "Hovedplan Vann 2022-2032" ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. september til 28. oktober 2022.

Hovedplan vann 2022 - 2032 er en temaplan som sorterer under kommunedelplanens samfunnstema. Hovedplanen er kommunens og tekniske tjenesters overordnede plan for alt arbeid knyttet til vann, avløp, overvann og vannmiljø.

Se dokumentene til planforslagene: 

Dokumentene er også tilgjengelige ved servicekontoret på rådhuset.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til

Sunndal kommune v/Tekniske Tjenester, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra,
eller til post@sunndal.kommune.no

Høringsfrist er 28. oktober 2022.