Beredskap

Viktige telefonnummer

Brann: 110
Politi: 112
Akutt medisinsk hjelp: 113
Legevakt: 116 117
Nødnummer/vakttelefoner


Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer.


Beredskapsorganer

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.
Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapesarbeidet.
Omsorgsberedskapsgruppa bistår med psykososial oppfølging til berørte parter i en krise.


Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune (PDF, 1010 kB)
Rapport om Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal (PDF, 5 MB)
NVE-rapport: Faresonekart for skred i Sunndal


Beredskapsplaner

Kommunen har ulike beredskapsplaner som fungerer som hjelpemidler i en krise. Beredskapsplanene tar utgangpunkt i gjennomførte ROS-analyser for aktuelle områder.

Overordna beredskapsplan: Beredskapsplan for Sunndal kommune (PDF, 603 kB)


Lovverk - annen informasjon

Sivilbeskyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Informasjon fra Hydro Sunndal om flytende naturgass - LNG


Din beredskap

Du kan også tenke beredskap i eget hjem. Hvordan kan du bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser?

www.sikkerhverdag.no kan du få en del tips og råd til beredskap i hjemmet og hvordan en kan takle ulike hendelser.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra