Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale, kunngjøring av vedtatt plan

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for rv. 70 Fale bru og deponiområde, planid. 20210520. Vedtaket ble fattet i kommunestyrets møte den 13.12.2023, sak 49/23.

Hensikt med planen er å legge til rette for ny bru på riksveg 70 ved Fale, over elva Driva i Sunndal kommune. Eksisterende bru på Rv. 70 ved Fale tilfredsstiller ikke krav til bruksklasse BK10/60 og det planlegges derfor ny bru.

Planen består av to områder, bruområdet ved Fale bru og et deponiområde for overskuddsmasser fra anlegget ved Røyhjell.

Vedlagt ligger plandokumentene. Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse, ROS-analyse og en rekke fagutredninger.

Dokumenter:

Kunngjøringsbrev (PDF, 708 kB)

Plankart bruområde vedtatt 13.12.2023 (PDF, 6 MB)

Bestemmelser bruområdet vedtatt 13.12.2023 (PDF, 2 MB)

Plankart deponiområde vedtatt 13.12.2023 (PDF, 780 kB)

Bestemmelser deponiområde vedtatt 13.12.2023 (PDF, 919 kB)

Saksprotokoll planvedtak Sunndal kommunestyre 13.12.2023 (PDF, 53 kB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 861 kB)

Planbeskrivelse til vedtatt plan (PDF, 4 MB)

Sammendrag av høringsuttalelser (PDF, 256 kB)

Støy - tiltaksrapport (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Utredning Hydrologi og VAO (PDF, 3 MB)

Støyvurdering Fale bru (PDF, 3 MB)

Geoteknisk vurderingsrapport deponiområde (PDF, 5 MB)

Geoteknisk vurderingsrapport bruområde uten vedlegg (PDF, 3 MB)

Geoteknisk kontrollnotat (PDF, 2 MB)

Hydrologi orienterende bakgrunnsrapport (PDF, 2 MB)

Tekniske tegninger del 1 Tegninger (PDF, 2 MB)

Tekniske tegninger del 2 Illustrasjoner (PDF, 831 kB)

Tekniske tegninger del 3 Støykart (PDF, 1000 kB)

Svar fra Statens vegvesen om belysning (PDF, 703 kB)

Miljøverndepartementets veileder M-982 2018 (PDF, 4 MB)