Tilknytning til offentlig ledningsanlegg

Dersom du ønsker å knytte deg til offentlig vann- eller avløpsledning, må du søke kommunen om tillatelse.

Tilknytning av bolig og hytte til offentlige vann- og avløpsledninger

Dersom det ligger offentlig ledningsanlegg i nærheten av eiendommen din, kan du vurdere om det er lønnsomt å knytte deg til våre vann- og avløpsledninger. Du får trygg og stabil vannforsyning, og slipper å bekymre deg for fulle slamavskillere og tette infiltrasjonsgrøfter. 

Viser bilde av et hus med ledningsnett under jorden - Klikk for stort bildeTilknytning til offentlige ledninger Illustrasjonsbilde

 

Tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet er søknadspliktig og du søker ved å fylle ut skjema for søknad om tilknytning. Dette skjemaet kan du bruke enten det gjelder tilknytning av eksisterende bygg eller ved søknad om oppføring av nytt bygg. Vær oppmerksom på at du må betale tilknytningsgebyr for både vann og avløp hvis du knytter deg til begge deler. Dersom du ønsker å montere vannmåler i forbindelse med tilknytningen, finner du mer informasjon om dette i artikkelen om vannmålere.

Vi anbefaler at du kontakter en entreprenør som kan hjelpe deg med å vurdere kostnadene ved å drifte privat vannforsyning og avløpsrenseanlegg opp mot investeringskostnadene for tilknytning til offentlig anlegg. Du kan lese mer om investerings- og driftskostnader for ulike renseløsninger på nibio.no.

Skjema for søknad om tilknytning

Hva koster det?

Informasjon om tilknytningsgebyr og årlige utgifter finner du i menyvalget Priser og gebyrer, for både vanngebyr og avløpsgebyr.

Tilknytning av nærings- og industribygg

Du søker ved å fylle ut skjema for søknad om tilknytning på vanlig måte. I tillegg må du fylle ut skjema Registering av vannabonnenter, som gir oss den informasjonen vi trenger for å vurdere om vi kan tillate tilknytning til det aktuelle vannforsyningsanlegget.

Registering av vannabonnenter

Midlertidig tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger

Dette kan være aktuelt der entreprenører skal ha brakkerigger i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. Det gjelder samme krav til søknadsplikt og tilknytningsgebyr som for permanent tilknytning av nærings- og industribygg. Det er alltid krav om montering av vannmåler i forbindelse med midlertidige tilknytninger.

Dersom det ikke lar seg gjøre å knytte seg til offentlig avløpsanlegg, må det settes ned tett tank for oppsamling av avløp fra brakkeriggen. Se Slamtømmegebyrer for priser tilknyttet tømming av tank.