Planer, normer og prosjekter - vann og avløp

Her finner du lokal VA-norm, hovedplan for vann og avløp og diverse prosjekter innen vann og avløp.

Hovedplan for vann og avløp 

Hovedplan for vann og avløp 2022 - 2030 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for vann og avløp blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Planen ble vedtatt i februar 2023.

Se Hovedplan for vann 2022–2032. (PDF, 6 MB)

Kommunalteknisk VA-norm

Sunndal kommune har samarbeidet med kommunene Aure, Averøy, Rindal, Surnadal og TIngvoll om utarbeidelse av felles kommunalteknisk VA-norm med tilhørende tegninger.

Den beskriver hvilke krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for slike arbeider.

Lokale bestemmelser er tilleggskrav som stilles av hver enkelt kommune. Der det er motstrid gjelder lokale bestemmelser foran generelle bestemmelser.

Kommunalteknisk VA-norm består av:

Planlagte og pågående prosjekter

Prioriterte oppgaver for 2024 er:

  • Renovering av vann- og avløpsledninger i Bjørgs gate, del av Skjøllendgata, og del av Erik Hauge Allé
  • Komplettere nye brønner Villabyøran med overbygg på brønn og nytt pumpehus.
  • Resipientundersøkelse - Sunndalsfjorden
  • Forprosjekt Sunndalsøra renseanlegg
  • Grytøyvegen på Gjøra, komplettering av VA-anlegg