Sende inn komplett planforslag

Komplett planforslag sendes inn til Sunndal kommunes postmottak.

Maksimal mengde data pr. e-post er 25 Mb. Dokumenter skal ha pdf/a-format. Planbestemmelser og planbeskrivelse må også følge i Word-format. Størrelsen på dokumenter må søkes redusert mest mulig. Plankart skal også leveres digitalt på sosi-format.

Planforslag som ikke er komplett etter loven og til kravene under, kan ikke bli tatt opp til behandling før det er endret/supplert. Materialet skal være 100 % entydig og lett lesbart. Skrift må være minimum 10 pkt. Dokument merket med stjerne* er obligatoriske for alle saker, ellers etter avtale.

* Oversendelsesbrev

Skal være tydelig merket ”Komplett planforslag”, være signert av plankonsulent og ha komplett liste over alle vedlegg.

* Plankart

Plankart leveres i SOSI-format i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3 og karttekniske krav Sunndal kommune. (DOCX, 46 kB)

Plankart med tittelfelt og tegnforklaring leveres også i pdf-format,  A3 i aktuell målestokk. Annen format kan leveres etter avtale.

* Planbestemmelser

I samsvar med § 12-7 i plan- og bygningsloven, leveres både på pdf og word-format

* Planbeskrivelse

Leveres både på pdf og word-format.

Ifølge pbl §4-2 skal alle forslag til planer etter loven ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

Utredningstema, planbeskrivelse og dokumentasjonskrav beskrives nærmere i reguleringsplanveilederen kapitell 3.4 som ligger på regjeringen.no

I planbeskrivelsen skal det også være en gjennomgang av hvert innspill som er innkommet til planarbeidet med vurdering hvordan innspillet er hensyntatt i planforslaget. 

* ROS-analyse

Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal alle planer for utbygging ha en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den kan enten inngå som et kapittel i planbeskrivelsen, eller ligge som vedlegg der det  tas inn et kort sammendrag av ROS-analysen i planbeskrivelsen.

* Oversiktskart

Med inntegning av plangrense, målestokk og tydelig påsatte navn. Alle navn som benyttes i planbeskrivelsen skal være påført oversiktskartet.

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning (KU) gjennomføres for reguleringsplaner hvor dette er krav etter forskrift om konsekvensvurderinger.

Konsekvensutredningen skal normalt inngå i planbeskrivelsen. Den kan utgjøre et eget dokument dersom konsekvensutredningen er omfattende.

Illustrasjoner

Utredninger

Større utredningsrapporter som er en del av beslutningsgrunnlaget skal alltid ha et kort sammendrag i planbeskrivelsen, med konklusjoner og beskrivelse av hva disse betyr for planen, og eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

* Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev

Annonse påført navn på avis og dato, kopi av brev med adresseliste.

* Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess

Også møtereferat fra samrådsmøter.