Oppstartsmøte

Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. 

Planideen må være tilstrekkelig beskrevet og dokumentert med innsending av planinitiativ i tråd med forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering senest samtidig med anmodning om oppstartsmøte.

Forslagsstiller med fagkyndig plankonsulent deltar på oppstartsmøtet sammen med kommunens administrasjon ved avdeling for samfunnsutvikling. Andre kommunale etater kan også delta på møtet.

Når vi mottar en anmodning om oppstartsmøte med planinitiativ, har vi et mål om å gjennomføre en område- og prosessavklaring med aktuelle etater innen 4 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Private reguleringsforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og områdereguleringer. Ved vesentlig avvik gjelder kravene i PBL § 4.2 annet ledd med krav til konsekvensutredning. 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes. Denne beslutningen tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse.

Avdeling for samfunnsutvikling kan legge planspørsmål i prinsipielle saker fram for politisk forhåndsvurdering før prosessen videreføres.

Oppstartsmøtet gjennomføres i henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering. I oppstartsmøte skal føringer, utredningskrav og medvirkningsprosess for det videre arbeidet vurderes.

Hvor omfattende råd som kan gis, vil avhenge av omfanget og kvaliteten på det innsendte materialet. Kommunen skriver referat fra møtet.

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering