Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Det skal peke ut den langsiktige utviklingen i hele kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sunndal.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel viser utfordringer vi står overfor og hvilke strategier Sunndal kommune vil ta i bruk for å møte disse utfordringene de kommende år.

Gjeldende plan: Kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen (PDF, 2 MB)

Her kan du lese om prosessen med rullering av samfunnsplanen.

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel fastsetter hva arealene kan brukes til og hva det må tas hensyn til. Plankart og bestemmelser er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak jfr. plan- og bygningsoven § 11-6.

Gjeldende arealdeler:

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen vedtatt 06.02.2019

Kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015

Sjøområdeplana vedtatt 13.06.2018

Kommunedelplan for Todalsfjordforbindelsen vedtatt 25.11.2020 

Digitale arealplaner er tilgjengelig på kommunens karttjeneste under søk i kart/planer