Konsesjon for erverv av eiendom

Alt erverv av fast eiendom krever i utgangspunktet konsesjon (tillatelse).
Unntak er overdragelse innen nær familie eller odelsberettiget til eiendommen. I tillegg er det gjort noen unntak i forbindelse med erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom. 

Ved konsesjonsfrihet kreves egenerklæring om dette før overdragelse/erverv.

Søknad om konsesjon

Skjema for Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettside eller fås hos avdeling for samfunnsutvikling, og sendes kommunen der eiendommen ligger. Det er jordbruksrådgiver som er saksbehandler. Søknaden behandles av teknikk-, miljø- og kulturutvalget som fatter endelig vedtak i saken.

Når konsesjon er gitt av kommunen må kommunen legge inn konsesjonsforholdet i matrikkelen (eiendomsregisteret). Dette må gjøres før skjøtet sendes til tinglysing.

 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Konsesjonsfrihet

Det er konsesjonsfrihet ved erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom.  Unntaket for bebygd eiendom gjelder kun forutsatt at eiendommen ikke er større enn 100 dekar, der ikke mer enn 35 dekar av arealet er fulldyrket. Det må også søkes om konsesjon i forbindelse med leierett og annen liknende bruksrett over fast eiendom, med mindre retten er stiftet for høyst 10 år.

Skjemaer lastes ned hos Landbruksdirektoratet, se link over, eller fås hos avdeling for samfunnsutvikling. Egenerklæringen må leveres kommunen i utfylt og underskrevet stand. Kommunen må legge konsesjonsforholdet inn i matrikkelen før skjøtet kan sendes inn til tinglysing.

Betalingssatser

For behandling av søknader om konsesjon skal det betales et behandlingsgebyr.

For søknad om erverv av fast eiendom: kr. 2500,-. 

For egenerklæring om konsesjonsfrihet med mer, Se gjeldende gebyr her (tabell under kap. 3).

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer utfyllende informasjon.