Heldøgns bofellesskap

Bofellesskap skal gi personer med behov for trygghet, bistand og sosialt fellesskap et botilbud med mulighet for nødvendig hjelp gjennom hele døgnet.

Hvor finner du bofellesskapet?

Helsetunet bofellesskap er i Ringvegen 15.

Det er 16 rom med kommunal tildeling.

Hvem kan søke bofellesskap?

  • Søker kan ikke bo i egen bolig med helsetjenester i hjemmet.
  • Søker må på forhånd ha pleie- eller omsorgsbehov av varig karakter.
  • Søker med moderat funksjonssvikt kan tildeles bolig i bofelleskap når dette ansees å kunne forebygge ytterligere funksjonssvikt.
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha sammenhengende folkeregistret- og faktisk boligadresse i Sunndal kommune siste 2 år, forut for søknad.
  • Det må foreligge legeattest

Hva koster det?

 Sats for egenbetaling 

Behandling av søknad

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Saksbehandlere i pleie- og omsorgstjenesten tildeler boligene ut i fra de opplysningene som er innhentet.

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtaleverk.

Slik søker du

Gå til søknadssiden