Regler for gjerder og reguleringsbestemmelser i hyttefelt

Kommunen gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjerde inn hyttetomter i Grødalen og andre fjellområder. Strømgjerder er heller ikke tillatt. 

Både reguleringsplan og lov om grannegjerde og dyrevelferdslova har bestemmelser om gjerder. Oppsetting av gjerder må være i tråd med reguleringsbestemmelser og lovverk. 

Dette betyr blant annet at strømgjerde ikke er tillatt brukt ved fritidsboliger ettersom det krever daglig tilsyn og at dyr kan vikle seg inn i strømtråden ved strømutfall.  I flere hyttefelt er det også begrensninger på hvor stort areal som tillates inngjerdet. I Grødalen er dette maks 30 m2 ved hyttenes inngangsparti/uteplass/terrasse, ellers er gjerde eller rekkverk ikke tillatt. Det er en forutsetning at beiting i området fortsatt skal kunne foregå.  Alle tiltak skal utformes slik at beitedyr ikke kan sette seg fast eller skades. 

Mer informasjon ligger i artikkel om gjerder og beitebruk

Reguleringsbestemmelsene for områdene skal følges, og det er ikke er tillatt med tiltak som ikke er i henhold til plan og reguleringsbestemmelser. Reguleringsplaner ligger på kommunens kartinnsynsløsning.

Reguleringsbestemmelsene for Grødalen (PDF, 212 kB)