Planinitiativ

Før planarbeidet formaliseres må plankonsulenten ha klargjort sin planide og samlet relevant opplysninger om situasjonen. Dette gjøres i et planinitiativ som skal sendes kommunen i god tid før oppstartsmøte.

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven angir krav til planinitiativet.

For at vi skal kunne forberede oss best mulig til oppstartsmøte må vi ha best mulig informasjon om tiltenkte plan. Sunndal kommune stiller i medhold av forskriften krav til innholdet i planinitiativet som skal sendes kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte. Det skal i nødvendig grad redegjøres for følgende:

a) Formålet med planen. Herunder beskrives bakgrunn og hensikt med planen og hvilke tiltak planen skal legge til rette for.

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. Det skal legges ved et kartutsnitt som viser planområdet, og det foretas en vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor planområdet. 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. Type bebyggelse og tiltak beskrives, f. eks. boligtype, plassering av bebyggelse, bebyggelsesstruktur, tomtestruktur, veger/gangveger, parkering og annen infrastruktur. Det legges ved skisse av hovedgrep (Hvordan er forslaget tenkt løst? Skisse av plangrepet med formål, disponering av området, atkomst, uteoppholdsarealer/lekeareal og plassering av bygninger og anlegg). 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder. Planlagt grad av utnytting og høyde på bebyggelsen.

e) Funksjonell og miljømessige kvaliteter i området beskrives, for eksempel lyd-, lysforhold, uteoppholdsarealer, vegetasjon, kulturminner, lekeareal, universell utforming.

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. Hvordan kvalitetene i området er tenkt ivaretatt og hvilke tilpasninger det er behov for. 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid. Beskrive i hvilken grad prosjektet følger opp gjeldende planer og føringer. Gjeldende kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsningen. Andre kommunale planer ligger under planer og styringsdokumenter.

h) Vesentlige interesser som vil bli berørt. Eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, barn- og unges interesser, landbruk, kulturminner, universell utforming mv. 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet. Aktuelle tema er klimatilpasning, ras, flom, overvann, trygg byggegrunn, slokkevann, vind, elektromagnetisk felt, støy, trafikksikkerhet mv.

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart.  (Aktuelle offentlige høringsparter er Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, kommunale etater, barnerepresentanten, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, miljøretta helsevern, folkehelsekoordinator, Sunndal Energi, Statnett, Sunndal næringsforening, Sunndal næringsselskap, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Dovrefjellrådet, Direktoratet for mineralforvaltning, Mattilsynet mv., samt naboer ifølge naboliste og aktuelle velforeninger og lag som kan bli berørt.) Aktuelle høringsparter tilpasses den enkelte plan.

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte. For eksempel om det er særlige grupper eller interesseorganisasjoner som bør involveres.

l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensvurderinger og hvordan dette skal bli ivaretatt jfr. forskrift om konsekvensvurdering Opplysninger om tiltakets størrelse og innhold angis slik at det blir mulig å klassifisere tiltaket i henhold til forskriften. 

 

Bestilling av oppstartsmøte  må også inneholde

  • Ansvarlig fagkyndig, navn og kontaktinformasjon
  • Forslagsstiller/tiltakshaver, navn og kontaktinformasjon
  • Eiendomsopplysninger, gnr. /bnr. adresse, eier

Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener bestillingen av oppstartsmøtet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.

Hva er våre gebyrer?

Kartinnsynsløsningen

Planer og styringsdokumenter

Forskrift om konsekvensvurdering

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven