Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Sunndal kommune

viser bygg med stillas og bygging som pågår - Klikk for stort bilde

Sunndal kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring, med frist for merknader 23. oktober. Forskriften skal tre i kraft 01.01.2024.

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for ny gebyrforskrift er å få en innretning av gebyrene som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Gebyrforskriften skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre. Den skal også innrettes slik at det skal være mest mulig rettferdig for alle forslagsstillere, tiltakshavere og rekvirenter, samtidig som målsetningen har vært å minimere rettmessige klager på gebyrene.

Forskriften er utarbeidet med utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (i dag kommunal- og distriktsdepartementet) sin veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker fra 2021, der formålet er at det skal bli enklere for folk å forstå hva de betaler for.

Høringsdokumenter

Høringsfrist

Merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no
eller til Sunndal kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Høringsfrist er 23.10.2023