Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, kunngjøring av vedtatt plan

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10 på Sande. Vedtaket ble fattet i kommunestyrets møte den 07.02.2024, sak 6/24

Hensikten med planen er å legge til rette for to nye boligtomter på Sande. 

Vedlagt ligger plandokumentene. Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. 

Merknader som kom inn under høring av planen er behandlet i kapitel 8 i planbeskrivelsen.

Informasjon om klage ligger i kunngjøringsbrevet.

Dokumenter:

Kunngjøringsbrev (PDF, 681 kB)

Plankart (PDF, 92 kB)

Bestemmelser (PDF, 587 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 7 MB)

Illustrasjon perspektiv (PDF, 814 kB)

Illustrasjon situasjonsplan (PDF, 549 kB)

Illustrasjon terrengsnitt (PDF, 2 MB)

Saksframlegg til sluttbehandling (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll planvedtak (PDF, 54 kB)