Detaljregulering for sentrumsbarnehage, kunngjøring av planvedtak

 Sunndal kommunestyre har fattet planvedtak for detaljreguleringsplanen for sentrumsbarnehage.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.04.2022 sak 24/22

Kommunestyrets vedtak:

Sunndal kommunestyret vedtar detaljregulering for Sentrumsbarnehage, planid. 20200410. med følgende endringer:

Nytt punkt under 2.1 i reguleringsbestemmelsene:

Varemottak og parkering for ansatte legges mot sør, mot Bjørgs gate, som vist i plankartet.

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

a) Etablering av gang- sykkelveg langs Bjørgs gate fra Auragata til Sunndalsvegen skal være
ferdigstilt innen barnehagen kan tas i bruk.

b) Samtidig med etablering av ny gang og sykkelbane må det sikres at disse merkes og skiltes godt.
Det må også sikres god sikt til alle gangfelt. I forbindelse med etablering, anlegges fartsreduserende tiltak som fartshumper og/eller at gangfeltet blir opphøyd dersom farten er for høy.

Vedtaket er fattet i med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Plandokumenter

Vedlagt under ligger plankart og bestemmelser samt planbeskrivelsen. Sammendrag og kommentarer til merknadene innkommet i høringen av planen ligger i kapitel 8 i planbeskrivelsen. Politiske behandlinger ligger i kapitel 9.

Opplysninger om klage og innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

Krav om godkjenning fra vitenskapsmuseet

Siden Møre og Romsdal fylkeskommune har merknad om at arkeologi må avklares med vitenskapsmuseet, får planen ikke endelig rettsvirkning før NTNU vitenskapsmuseet har godkjent den og gitt dispensasjon etter kulturminnelova.

Plankart (PDF, 915 kB)

Bestemmelser (PDF, 390 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 701 kB)