Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale

Illustrasjon av ny bru sett fra Hoåsvegen

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale er utlagt til høring og offentlig ettersyn med frist for å komme med merknader 06. november 2023

Eventuelle merknader sendes til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller med e-post til firmapost@vegvesen.no  Oversendelsen merkes med "R20210520 Rv. 70 Fale bru"

Hensikten med planen er å legge til rette for ny bru på riksveg 70 ved Fale, over elva Driva i Sunndal kommune. Eksisterende bru tilfredsstiller ikke kravene og det planlegges derfor ny bru. Planforslaget er delt i to områder, bruområdet ved Fale bru og deponiområde for overskuddsmasser fra anlegget ved Røyhjell.

Spørsmål kan stilles til:

  • Statens vegvesen ved prosjektleder Algidas Audzijonis, tlf. 92559543, algirdas.audzijonis@vegvesen.no
  • PIR2 ved arealplanlegger Maryann Tvenning, tlf. 93206884, maryann.tvenning@pir2.no
  • Sunndal kommune ved Berit Skjevling, tlf. 90113194, berit.skjevling@sunndal.kommune.no

Dokumenter:

Høringsbrev (PDF, 3 MB)

Reguleringsplankart Fale bru bruområde (PDF, 6 MB)

Reguleringsbestemmelser Fale bru bruområde (PDF, 991 kB)

Reguleringsplankart Fale bru deponiområde (PDF, 760 kB)

Reguleringsbestemmelser Fale bru deponiområde (PDF, 845 kB)

Planbeskrivelse Fale bru (PDF, 8 MB)

ROS analyse Fale bru (PDF, 3 MB)

Tegningshefte Fale bru (PDF, 14 MB)

Innspill som er innkommet til planarbeidet (PDF, 3 MB)

Hydrologi, vann, avløp, overvann (PDF, 3 MB)

Geoteknisk vurdering deponiområde (PDF, 10 MB)

Geoteknisk vurdering med kontrollnotat del 1 (PDF, 20 MB)

Geoteknisk vurdering med kontrollnotat del 2 (PDF, 15 MB)

Vedtak i Sunndal formannskap om utlegging til høring og offentlig ettersyn (PDF, 54 kB)