Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale

Illustrasjon av ny bru sett fra Hoåsvegen

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale ut til høring og offentlig ettersyn, og at plandokumentene blir oppdatert i henhold til gjennomført kontroll av den geotekniske vurdreingen ved utsending til høring og offentlig ettersyn

Kommunen har nå mottatt oppdaterte plandokumenter som vedlegges i dokumenter under. Høringsbrev med frist for merknader er ikke ferdig. Dette legges ut så snart det er ferdig.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny bru på riksveg 70 ved Fale, over elva Driva i Sunndal kommune. Eksisterende bru tilfredsstiller ikke kravene og det planlegges derfor ny bru. Planforslaget er delt i to områder, bruområdet ved Fale bru og deponiområde for overskuddsmasser fra anlegget ved Røyhjell.

Spørsmål kan stilles til:

  • Statens vegvesen ved prosjektleder Algidas Audzijonis, tlf. 92559543, algirdas.audzijonis@vegvesen.no
  • PIR2 ved arealplanlegger Maryann Tvenning, tlf. 93206884, maryann.tvenning@pir2.no
  • Sunndal kommune ved Berit Skjevling, tlf. 90113194, berit.skjevling@sunndal.kommune.no

Dokumenter:

Reguleringsplankart Fale bru bruområde (PDF, 6 MB)

Reguleringsbestemmelser Fale bru bruområde (PDF, 991 kB)

Reguleringsplankart Fale bru deponiområde (PDF, 760 kB)

Reguleringsbestemmelser Fale bru deponiområde (PDF, 845 kB)

Planbeskrivelse Fale bru (PDF, 8 MB)

ROS analyse Fale bru (PDF, 3 MB)

Tegningshefte Fale bru (PDF, 14 MB)

Innspill som er innkommet til planarbeidet (PDF, 3 MB)

Hydrologi, vann, avløp, overvann (PDF, 3 MB)

Støyvurdering (PDF, 3 MB)

Varsel om oppstart av planarbeidet (PDF, 4 MB)

Varsel om utvidelse av planområdet for deponiområdet (PDF, 2 MB)

Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen til kommunen  (PDF, 181 kB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 5 MB)

Vedtak i Sunndal formannskap om utlegging til høring og offentlig ettersyn (PDF, 54 kB)