Detaljregulering for Mongstukvartalet, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 10. august 2022

 Forslag til detaljregulering for Mongstukvartalet er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. august 2022.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for leilighetsbygg i sentrum med næringslokale på gateplan. Det er planlagt parkeringskjeller under bygget samt uteområde med lekeareal på tomta.

Det er plankart og bestemmelser som er den juridiske bindende delen av planen. 

Til planen medfølger planbeskrivelse og ROS-analyse.

Det er også utarbeidet illustrasjoner med 3D visualisering, plan fasader snitt og situasjonsplan. Dette er kun illustrasjoner som viser mulig utbygging av tomta og er ikke juridisk bindende. 

 

Dokumenter:

Plankart (PDF, 680 kB)

Bestemmelser (PDF, 572 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

3D visualisering (PDF, 22 MB)

Plan fasader snitt (PDF, 4 MB)

Situasjonsplan (PDF, 224 kB)

ROS (PDF, 934 kB)

Innspill (PDF, 4 MB)

Oppstartsmøte referat (PDF, 267 kB)

Saksframlegg 1. gangs behandling (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll 1. gangs behandling (PDF, 81 kB)

Høringsbrev (PDF, 604 kB)