Detaljregulering for Mongstukvartalet, endring av plan, varsel om oppstart av planarbeid, innspillfrist 30.01.2024

På vegne av Mongstu eiendom varsles det om oppstart av endring av detaljregulering for Mongstukvartalet planid. 20220200. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til konsulent Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no innen 30.01.2024

Plangrense i oppstartsmelding

Bakgrunnen for endringen er at  Mongstu Eiendom AS ser på mulige rokeringer av arealbruken mellom etasjene i leilighetsbygga, og blant annet nye løsninger for avkjørsler til tomta.

Forslagsstiller har utarbeidet søknad om tiltaket med vedlegg . Dette blir å anse som planinitiativ til reguleringsendringene og ligger vedlagt.  Dette er kun foreløpige skisser. Selve planforslaget med endringer skal utarbeides etter innpillsfasen. Selve forslaget vil derfor være et nytt plankart og bestemmelser basert på nye vurderinger i innspillfasen.

Nytt planforslaget legges deretter fram til 1. gangs behandling i Sunndal formannskap. Deretter blir det utsending til ut til høring og offentlig ettersyn før ny politisk behandling. 

Det har vært avholdt møte mellom forslagsstiller og kommunen den 04.01.2024. Referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt.

Dokumenter:

Oppstartsmelding (PDF, 345 kB)

Referat fra oppstartsmøte 04.01.2024 (PDF, 689 kB)

Søknad / planinitiativ fra forslagsstiller (PDF, 4 MB)

Vedlegg til søknaden/planitiativet, foreløpig skisse til endring av bestemmelsene (PDF, 3 MB)

Vedlegg til søknaden/planinitiativet, foreløpig skisse til endring av plankart (PDF, 2 MB)

Annonse (PDF, 127 kB)

Naboliste (PDF, 18 kB) og myndigheter (PDF, 14 kB)