Trafikksikkerhet

Nåværende tiltaksplan for trafikksikkerhet i Sunndal kommune ble vedtatt første gang i 2006. Planen revideres 1 gang per år, og er et resultat av innspill fra publikum og kommunens egne erfaringer om trafikkfarlige forhold. 

Trafikksikkerhetsarbeidet

Det avsettes midler hvert år, tilpasset de prosjektene som planlegges utført året etter. Det er tekniske tjenester sitt ansvar å fremme saker som omhandler fysiske trafikksikkerhetstiltak. Innkomne forslag vurderes i en egen sak som legges fra for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i mars/april hvert år. Uoversiktlige områder med mange barn og skoleveger blir prioritert.

Vi kan kun behandle saker som omhandler forhold på kommunale veger. Forslag til tiltak på fylkes- og riksveger tas inn på tiltakslista, og vi arbeider aktivt for å få gjennomført gode forslag som kommer inn. Vegvesenet har ansvar for svært mange veger og gang- og sykkelveger i hele Møre og Romsdal, og det kan derfor ta noe tid før forslag fra vår kommune blir prioritert.

Enkelte forslag kan bli avvist, enten av kommunen eller av vegvesenet.

Statens vegvesen utlyser hvert år en anledning til å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ). Dette gjelder tiltak tilknyttet kommunale veger og "gamle" fylkesveger. Det er IKKE anledning til å søke til tilskudd til prosjekt tilknyttet riksveger. Vi har flere ganger mottatt midler til gode tiltak rundt om i kommunen.

Det er tekniske tjenester i samarbeid med plan-, miljø- og næringstjenesten, som har ansvar for utarbeiding av planer og gjennomføring av tiltak.

Fartsdempende tiltak

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok "Retningslinjer - fysiske tiltak for trafikksikkerhet i Sunndal kommune (PDF, 961 kB)" i TMK-sak 6/21.

Her beskrives en rekke mulig tiltak for å bedre trafikksikkerheten på kommunale veger, og også hvilke kriterier som gjelder

Les mer om fartsbegrensede tiltak hos Statens vegvesen.

Slik sender du forslag

Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post. Det er ikke utarbeidet eget skjema for innmelding av forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket. Husk å oppgi telefonnummeret ditt i tilfelle vi ønsker å komme i kontakt med deg.

Ettersom fordeling av midler behandles i en felles sak hver vår, må du påregne at det kan ta inntil ett år før du får en avgjørelse i saken din. Det er begrensede midler til slike tiltak og vi må derfor prioritere de viktigste tiltakene

NB! Vi gjør oppmerksom på at forslag må sendes direkte til oss, og ikke via Facebook eller lignende. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp henvendelser eller forslag formidlet i sosiale media.