Trafikksikkerhet

Nåværende trafikksikkerhetsplan for Sunndal kommune ble vedtatt første gang i 2006. Planen revideres 1 gang per år, og er et resultat av innspill fra publikum og kommunens egne erfaringer om trafikkfarlige forhold. 

Trafikksikkerhetsarbeidet

Det avsettes kr 500 000 til trafikksikkerhetsformål hvert år. Det er kommunalteknisk tjeneste sitt ansvar å fremme saker som omhandler fysiske trafikksikkerhetstiltak. Alle innkomne forslag vurderes i en egen sak som legges fra for Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i mars/april hvert år. Uoversiktlige områder med mange barn og skoleveger blir prioritert.

Vi kan kun behandle saker som omhandler forhold på kommunale veger. Forslag til tiltak på fylkes- og riksveger tas inn på tiltakslista, og vi arbeider aktivt for å få gjennomført gode forslag som kommer inn. Vegvesenet har ansvar for svært mange veger og gang- og sykkelveger i hele Møre og Romsdal, og det kan derfor ta noe tid før forslag fra vår kommune blir prioritert.

Enkelte forslag kan bli avvist, enten av kommunen eller av vegvesenet.

Statens vegvesen utlyser hvert år en anledning til å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ). Dette gjelder tiltak tilknyttet kommunale veger og "gamle" fylkesveger. Det er IKKE anledning til å søke til tilskudd til prosjekt tilknyttet riksveger. Vi har flere ganger mottatt midler til gode tiltak rundt om i kommunen.

Det er kommunalteknisk tjeneste i samarbeid med plan-, miljø- og næringstjenesten, som har ansvar for utarbeiding av planer og gjennomføring av tiltak.

Fysiske fartsdempende tiltak

I noen tilfeller kan være aktuelt å lage fysiske tiltak for å sikre at fartsgrenser overholdes. Dette gjelder i første rekke i 30-soner. I Sunndal kommune er slike tiltak gjennomført bl.a. i gater på Holten-Sande, Verksbyen og Hoelsand, hvor humper er bygget. Slike tiltak er kostbare, men har som regel god virkning.

Andre fysiske tiltak kan for eksempel være

 • fartshumper (forhøyninger i kjørebanen)
 • fartsreduserende dumper (forsenkninger i kjørebanen)
 • innsnevringer av kjørefelt (ofte fra to til ett kjørefelt på deler av strekningen)
 • sideforskyvninger med krappe kurver/svinger
 • miljøgater/gatetun
 • rumlefelt
 • sørge for fri sikt i kryss og avkjørsler (aktuell grunneiers ansvar)

 

Andre fartsdempende tiltak enn fysiske

 • skilting til lavere fartsgrense
 • oppmerking (redusere kjørefeltbredden)
 • vekslende ensidig parkering
 • visuelle virkemidler (for eksempel beplantning nær kjørebanen)

 

Supplering til skilting med fartsdempende tiltak 

Dette kan være aktuelt når:

 • rettstrekninger evt. kryssavstander overstiger 150 m
 • området er belastet med gjennomgangstrafikk av andre enn beboerne selv
 • fartsnivået er høyt til tross for redusert fartsgrense

Les mer om fartsbegrensende tiltak i Statens vegvesens håndbok V128.

Slik sender du forslag

Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post. Det er ikke utarbeidet eget skjema for innmelding av forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket. Husk å oppgi telefonnummeret ditt i tilfelle vi ønsker å komme i kontakt med deg.

Ettersom fordeling av midler behandles i en felles sak hver vår, må du påregne at det kan ta inntil ett år før du får en avgjørelse i saken din. Det er begrensede midler til slike tiltak og vi må derfor prioritere de viktigste tiltakene

NB! Vi gjør oppmerksom på at forslag må sendes direkte til oss, og ikke via Facebook eller lignende. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp henvendelser eller forslag formidlet i sosiale media.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april