Forpliktelser for abonnent og kommune

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både abonnentene og kommunen forpliktelser.

Kommunens forpliktelser ved levering av drikkevann

Vi skal levere drikkevann med en kvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

 • Ved normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunkt til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar.
 • Det skal forsynes nok drikkevann til forbruk 24 timer i døgnet.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen som for eksempel vannlekkasje, skal kommunen gjenopprette forsyningen innen 8 timer (dag) eller 20 timer (natt + dag).
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 3 timer, vil vanntank bli kjørt ut til husholdningsforbruk.

Kommunens forpliktelser ved bortleding og rensing av avløpsvann

 • Spillvann (kloakk) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på eiendom, i nærmiljø eller i kommunen for øvrig.
 • Kommunen tilrettelegger for at overvann (regnvann og drensvann) skal ledes bort.
 • Bortledning av spillvann (kloakk) skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • Dersom det oppstår driftsproblemer ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstopping i ledningsnett eller stopp i pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt slik at feilen rettes.
 • Dersom det er oppstått 2 tilbakeslag av avløpsvann i samme hus i løpet av 10 år på grunn av feil på kommunal ledning, skal det iverksettes utbedringstiltak.

Dine forpliktelser som abonnent

 • Ikke tømme rester av fett, kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet. Les mer om dovett her. 
 • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilkoplingen på kommunens hovedledning) etter Kapittel 3.14 i Administrative bestemmelser til standard abonnementsvilkår.
 • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år (for deg som har vannmåler).
 • Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den delen av fellesledningen som abonnenten benytter seg av såfremt ikke private avtaler har andre bestemmelser.

Se Administrative bestemmelser til standard abonnementsvilkår

Informasjon til deg som huseier

Privat ledning går fra bygning din og ut i vei/gate der den blir tilknyttet kommunens ledning. Ledning frem til tilkoplingspunktet og selve tilkoplingen (anboringsklammer eller grenrør) er ditt ansvar. Du skal kjenne til hvor stikkledningene ligger, samt plassering av utvendig stengekran.

Hvis det oppstår fortetning eller lekkasje på privat ledning, skal du omgående kontakte godkjent firma for å utbedre feilen. Det anbefales å vurdere utskifting av ledning hvis materialet er galvanisert stål, hvis den er eldre enn 50 år eller at det har vært mange tidligere feil. Utførende firma kan veilede deg om dette.

Det er ikke tillatt å bruke avløpet til å kvitte seg med maling, kjemikalier eller olje. Dette er farlig avfall som skal leveres på egne mottakssteder. Bleier, bind og bomullspinner skal heller ikke kastes i avløpet.

I avløpsrøret skal det bare gå vann fra sluk, vask og sanitærinstallasjoner inne i huset. Regnvann skal gå enten til terreng, eller i eget overvannsrør og slippes ut i nærliggende bekker, elver eller sjø.  

Hva koster det?

Prisen for vann og avløpstjenesten er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Den går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret, se Priser og gebyrer.