Opplæring i grunnleggende norsk

Særskilt norskopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt språkopplæring inntil de har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den vanlige undervisningen, jf. Opplæringsloven § 2-8. Tilbudet om særskilt språkopplæring vil være særskilt norskopplæring, og i en del tilfeller også morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Når norskferdighetene er gode nok til at eleven kan følge ordinær læreplan i norsk, faller retten til særskilt språkopplæring bort.

Elever som har behov for det, får særskilt norskopplæring jf. Opplæringsloven § 2-8 til de har gode nok norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. På bakgrunn av elevens ferdigheter i norsk fattes det da et enkeltvedtak. I enkeltvedtaket blir det beskrevet hvilken læreplan som benyttes, timetallet og organisering av opplæringen.

Skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk.

Opplæringsloven § 2-8

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplanen i norsk