Skoleskyss

Opplæringslova § 7-1 seier at elevar i 2. - 10. trinn har rett til fri skyss når dei bur meir enn 4 km frå skulen. For elevar i 1. trinn er grensa 2 km.

Skyssretten gjeld mellom eleven sin heim og eleven sin nærskule. Nærskulen er den skulen som ligg i den kretsen der eleven er folkeregistrert.

Spørsmål rundt skyss rettast til rektor ved skulen.

Les meir på Fylkeskommunen sine heimesider om skuleskyss

Her kan du gjere avstandsberekning frå heim til skule: Kart for avstandsberegning

Om du har spørsmål kan du kontakte skulen.