Skoleskyss

Opplæringslova § 7-1 seier at elevar i 2. - 10. trinn har rett til fri skyss når dei bur meir enn 4 km frå skulen. For elevar i 1. trinn er grensa 2 km.

Skyssretten gjeld mellom eleven sin heim og eleven sin nærskule. Nærskulen er den skulen som ligg i den kretsen der eleven er folkeregistrert.

Les meir på Fylkeskommunen sine heimesider om skuleskyss:

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/

Kontaktinformasjon

Gjertrud Bruseth
Rådgiver
E-post
Mobil 915 71 976