Skoleskyss

Opplæringslova § 7-1 seier at elevar i 2. - 10. trinn har rett til fri skyss når dei bur meir enn 4 km frå skulen. For elevar i 1. trinn er grensa 2 km.

Skyssretten gjeld mellom eleven sin heim og eleven sin nærskule. Nærskulen er den skulen som ligg i den kretsen der eleven er folkeregistrert.

Spørsmål rundt skyss rettast til rektor ved skulen.

Les meir på Fylkeskommunen sine heimesider om skuleskyss:

https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/skoleskyss-i-grunnskole

Her kan du gjere avstandsberekning frå heim til skule: Kart

Om du har spørsmål kan du kontakte skulen.

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471