PPT–Pedagogisk psykologisk tjeneste for Sunndal og Tingvoll

Pedagogisk psykologisk tjeneste for Sunndal og Tingvoll (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT samarbeider nært med elever, foreldre, barnehager, skoler og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, unge og voksne med rett til grunnskoleopplæring får et godt opplæringstilbud. Tjenesten har ansvar for å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for et godt og trygt barnehage- og skolemiljø og et særlig ansvar for å hjelpe de som har behov for ekstra tilrettelegging.

Hvilke tilbud har vi?

  • Støtte og veiledning til foreldre om barns trivsel og utvikling 
  • Veiledning/rådgivning til barnehager og skolar om tilrettelegging for trivsel, læring og utvikling
  • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp for barn, unge og voksne med spesielle behov
  • Forebygge, avdekke og avhjelpe følelsesmessige vansker og lærevansker
  • Hjelper barnehager og skoler i arbeid med mobbesaker
  • Direkte arbeid med barnet
  • Samarbeid med andre lokale instanser
  • Bidra til at barn får hjelp fra andre tjenester ved behov (BUP, Statped og andre hjelpetjenester)

Hvem kan få tilbudet?

Barn, unge og voksne med spesielle behov.

Hva gjør du for å få tilbud?

Tilbud om hjelp kan du få ved å henvende deg direkte til PP-kontoret eller via barnehagen eller skolen din.

Tilmelding skjer vanligvis i samarbeid med barnehage/skole, men foresatte har anledning til å melde direkte til PPT selv.

Du kan og gå via helsesøster eller lege.

Hva koster tilbudet?

Tilbudet er gratis.

Skal du sende oss dokumentasjon? 

Her kan du sende dokumenter direkte til oss. 
eDialog er en sikker kanal, der du kan sende dokumenter med personsensitive opplysninger.

Send dokumenter sikkert med eDialog (innlogging med ID-porten)

Kontakt oss

Se oversikt over våre ansatte.