Fravær og permisjoner

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom.

Permisjon

Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår (forskrift til Opplæringslovens § 3-41) kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Foresatte oppfordres til å legge ferieturer ol. til skolefrie perioder. Etter jul på 10.trinn og frem til eksamensperioden er over blir ikke søknader ut over en dag innvilget, der årsaken er ferieturer, konserter ol.  

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Lovgrunnlag

Opplæringsloven § 2-13 

Forskrift til opplæringsloven kap.3
 

Søke om fri fra undervisning 

Foresatte kan søke om fri fra undervisning for sine barn

Søk i Visma Foresattportal

Fravær over to uker

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker. 

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.