Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Du kan be om seksjonering eller reseksjonering ved å fylle ut et søknadsskjema.

Hva får du?

  • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
  • Du får et matrikkelbrev.

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

  • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
  • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig. 

Hva koster det?

 Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering

Slik søker du

1. Fyll ut søknadsskjema

Søknad om seksjonering
Se veiledning til utfylling av søknadsskjema.

Søknad om reseksjonering
Se veiledning til utfylling av skjema
 

2. Du må sørge for at plantegninger og situasjonsplan er vedlagt søknadsskjemaet. Når noen signerer søknad på vegne av hjemmelshaver, vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Se veiledere for mer utfyllende informasjon:

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du søker om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen).

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i søknaden.

Lever søknad med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles normalt innen 12 uker.