Endring av eiendom/ eiendomsgrenser

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Du kan også gjøre andre endringer i eiendom og eiendomsgrenser.

Opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring og festegrunn fører til to tjenester/prosesser:

  1. Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring (godkjenning etter plan- og bygningsloven)
  2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i Matrikkelen, eventuell tinglysing)

Les mer om hvordan du går fram under.

Slik søker du tillatelse til opprettelse av grunneiendom/arealoverføring

Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må du også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel (skjema 5154 Nabovarsel).
Nabovarsling kan også gjøres per e-post og da med en bekreftelse fra nabo at han godtar tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over, kan du sende søknaden til kommunen. Søknaden skal bestå av:

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver).

Saksbehandlingstid

  • Saksbehandlingstid for delingssaker som ikke medfører dispensasjon skal avgjøres av kommunen innen 12 uker fra søknaden er komplett.
  • Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmålingsforretning

Hva skal du gjøre?

Hva koster det?

Delings- og oppmålingssaker faktureres etter gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.