Bestille matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så snart en sak etter matrikkellovens § 24  er fullført for eksempel en oppmålingsforretning, skal du motta matrikkelbrev dersom din eiendom eller rettighet er berørt. Dette er en dokumentasjon eller bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen. Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Matrikkelbrev kan også bestilles ved behov hos kommunen.
Det gjøres ved å sende en e-post til: post@sunndal.kommune.no.

Hva koster det?

 Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering