Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov.

Planstrategi for perioden 2024–2027 på høring

Sunndal formannskap vedtok 22.08.2023, sak 48/23, å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring, med merknadsfrist 15. oktober.

Se høringssaken her.

Planstrategi for perioden 2020–2023

Sunndal kommunestyret vedtok gjeldende planstrategi i møte den 16.6.2020, sak 47/20. 

Les planen her: Planstrategi for Sunndal kommune 2020-2023. (PDF, 2 MB) 

Hva er en planstrategi?

Ifølge plan- og bygningsloven (pbl § 10-1) skal kommunen vedta en ny planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. En planstrategi er en strategi for planleggingen i kommunen og skal angi hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i fireårsperioden. Gjennom arbeidet med ny planstrategi skal kommunen vurdere utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for kommunen. Planstrategien skal ifølge loven ta stilling til om kommuneplanen skal revideres. Andre sentrale planer som er gjeldende blir også gjennomgått med tanke på om de skal opprettholdes, rulleres eller fases ut. Om kommunen har nye plan- og utredningsbehov tas dette inn i planstrategien.

Planstrategien er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.