Eiendomsregisteret

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Det er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresse.

Hvordan kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Ved å gå inn på kommunens kartportal kan du sjekke eiendomsgrensene for din eiendom. Det er laget en veiledning for bruk av kartportalen WebInnsyn (PDF, 591 kB).

Du kan så søke på gnr/bnr eller eiendommens adresse. Dersom din eiendom vises med rød hel strek, kan du anta at det er avholdt kartforretning eller oppmålingsforretning over eiendommen.

  • Før 1980 er betegnelsen som ble brukt for fradeling av tomter – skylddelingsforretning
  • Fra 1980 t.o.m 2009 er betegnelsen - kartforretning
  • Fra 01.01.2010 er betegnelsen - oppmålingsforretning

Her finner du også matrikkelopplysinger om eiendommen; informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, byninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk.

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i matrikkelen. Du kan lese mer om dette i Feil i kart.