Næringsplan 2021–2025

Formannskapet vedtok i møte den 12.11.2020 å starte rullering av næringsplan for Sunndal kommune. 

Se vedtatt plan her (PDF, 2 MB)

Planen var lagt fram til politisk behandling høsten 2021. Formannskapet sendte da næringsplanen tilbake til administrasjonen for videre utarbeidelse i tråd med innspill i høringen og forslag i møtet.

Dette ble fulgt opp med blant annet seminar med næringslivet februar 2022, og behandling i kommunestyret i april 2022. 

Prosess og medvirkning

Ett at de viktigste momentene med å utforme en ny plan for kommunen er medvirkning. Dette gjelder for alle planer uavhengig av tema. 

Arbeidsgruppe

Formannskapet oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av 6 personer; 3 politikere fra formannskapet og 3 fra næringslivet. Karin Halle, næringssjef i Surnadal kommune, har vært innleid som prosessveileder.

Politiske representanter:
Malene Aaram Vike
Ståle Refstie
Asbjørn Tronsgård
varamedlem: Jørgen Singsdal

Representanter fra næringslivet:
Per Steinar Husby
Synnøve Helland
Jonny Engdahl
 

Møtereferater

Det har underveis i prosessen vært flere arbeidsmøter med viktige aktører. Se referat fra møtene her: 


Høring

Formannskapet hadde prototypen til planforslaget opp til politisk behandling den 27. mai. Der ble det vedtatt å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsperioden var fra 9. juli til 5. september og det kom inn 7 innspill. 

Forslag til næringsplan ble behandlet i formannskapet 30.09.21
 

Oppbygning av planen

Planen som blir lagt frem for politisk behandling vil bestå av

  • en strategidel som vil ligge fast over 4-årsperioden der våre styrker blir presentert sammen med det utviklingsbildet vi ønsker, og
  • en handlingsdel som vil inneholde en tiltaksliste over alt som skal prioriteres innenfor næringsutvikling for ett år av gangen. Handlingsdelen vil bli revidert hvert år sammen med den kommunale budsjettprosessen med vedtak i medio desember. Det er ønskelig at handlingsdelen skal følge tertialrapporteringen i kommunen slik at det politiske nivået hele tiden vil kunne være orientert om hvordan tiltakene de har løyvd midler til fungerer. Gjennom å ha en handlingsdel som revideres hvert år skapes et større handlingsrom for kommunen å være omstillingsdyktig og være med der næringslivet går.