Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

Informasjon om tilskudd til utvalgte kulturlanskap

Sunndal kommune tok den 1.1.2020 over forvaltninga av tilskuddsordningen. Alle søknader skal nå sendes elektronisk.

 Søknadsskjema Altinn 

I Møre og Romsdal er det per 2020 tre utvalgte områder. Et av dem; "Fjellgardane i Sunndal" ligger i vår kommune.

Hvert år kan det søkes om tilskudd til areal, beitedyr og andre særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer.

 

Søknadsfristen for infrastrukturtiltak/særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer er 15. juli. 

Søknadsfristen for slått- og beitetiltak  er 15. oktober.

Det må sendes en søknad for slått og beitetiltak, og en søknad for eventuelle søknader om infrastrukturtiltak/investeringer. 

Rapporteringsskjemaet som skal lastes ned i altinn i søknadsskjemaet, må benyttes ved forespørsel om elektronisk utbetalingsanmodning i altinn.