Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

Sunndal kommune tok den 1.1.2020 over forvaltninga av tilskuddsordningen. Alle søknader skal no sendes elektronisk,  klikk på: Søknadsskjema Altinn 

I Møre og Romsdal er det per 2020 tre utvalgte områder. Et av dem; "Fjellgardane i Sunndal" ligger i vår kommune.

Hvert år kan det søkes om tilskudd til areal, beitedyr og andre særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer.

 

Søknadsfristen for infrastrukturtiltak/særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer er 1. juli. 

Søknadsfristen for slått- og beitetiltak  er 15. oktober.

Det må sendes en søknad for slått og beitetiltak, og en søknad for eventuelle søknader om infrastrukturtiltak/investeringer. 

Rapporteringsskjemaet som skal lastes ned i altinn i søknadsskjemaet, må benyttes ved forespørsel om elektronisk utbetalingsanmodning i altinn. 

Kontaktinformasjon

Tore Ulvund
rådgiver
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)