Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)- søknadsfrist 1. april

SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Kven kan søkje og korleis be om utbetaling?

Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeidar overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

Spesielle miljøtiltak - retningsliner 2020-2023  (PDF, 2 MB)
 
Ordinær søknadsfrist er i 2024 1. april, dette på grunn av en rullering av retningslinjer foretatt i samråd med faglagene i 2024.  

Eventuell restpott/inndratte/omdisponerte midler fra andre kommuner, har ikke søknadsfrist og behandles fortløpende potten er oppbrukt. Restsøknader kan avslås eller overføres til neste år.


I 2020 ble forskriften endra til at også eigar av landbrukseiendom utan foretak kan innvilgast SMIL-tilskot, dersom det foregår en tilskuddsberettiga produksjon på eiendommen.

Søknadar og anmodningar om utbetaling skal sendast inn digitalt via ID-porten/Altinn.

MERK: Her lastar ein og ned obligatorisk rapporteringsskjema som skal fyllast ut og vedleggast i utbetalingsanmodninga.

 

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratets nettsider.

Landbruksdirektoratet sine nettsider