Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)- søknadsfrist 20. februar

SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

 

Kven kan søkje og korleis be om utbetaling?

Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeidar overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

> Spesielle miljøtiltak - retningsliner 2020-2023  (PDF, 2 MB)
 
Ordinær søknadsfrist er 20. februar. Eventuell restpott/inndratte midler, har søknadsfrist 1. oktober årlig.


I 2020 ble forskriften endra til at også eigar av landbrukseiendom utan foretak kan innvilgast SMIL-tilskot, dersom det foregår en tilskuddsberettiga produksjon på eiendommen.

Søknadar og anmodningar om utbetaling skal sendast inn digitalt via ID-porten/Altinn. MERK: Her lastar ein og ned obligatorisk rapporteringsskjema som skal fyllast ut og vedleggast i utbetalingsanmodninga.

 

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratets nettsider.

Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktinformasjon

Tore Ulvund
rådgiver
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra