Rovvilterstatning

Dersom husdyr blir drept eller skadet av rovvilt, kan du søke om erstatning.

Regelverk

Regelverk for erstatning: Forskrift om erstatning når sau blir drept av rovvilt

Hvordan søke

I det elektroniske søknadssenteret hos Miljødirektoratet kan du søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt.

 Søke erstatning

Funn av kadaver, skader og observasjoner

Det er viktig å gi melding om alle observasjoner som oppleves unormale i forhold til beitedyr til dyreeier, beitelagsleder eller Statens Naturoppsyn (SNO). Sporobservasjoner av store rovdyr (bjørn, ulv, gaupe, jerv) bør meldes snarest mulig til SNO.

Finner man øremerket til dyret så vil den inneholde informasjon om dyreholdsidentifikator og individnummer. Noen har også registrert navn og telefonnummer til dyreeier på baksiden.

Det er SNO som er ansvarlig for all skadedokumentasjon og vurderinger i tilknytning til dette. Dyreeier er selv ansvarlig for å sikre at melding blir gitt til den lokale rovviltkontakten eller SNO. Alle observasjoner SKAL meldes til rovviltkontaktene så snart som mulig. Det er viktig med stedfastsetting av lokalitet. Det er også viktig å dekke til kadaveret.

Statens Naturoppsyn (SNO)


Ved rovviltskade på husdyr

Kontakt snarest råd en av rovviltkontaktene i kommunen:
Tarald Thorshov tlf  971 48 338 eller Bjørn Sæther tlf 414 59 647.

Hvis ikke kontakt med disse, kontakt Lars Olav Lund ved SNO Rindal. 
Dersom SNO Rindal ikke svarer, kan SNO Oppdal kontaktes.

SNO Rindal

SNO Oppdal

 

Nyttig informasjon

Rovbase

Rovbase er et forvaltningsverktøy som tar vare på informasjon som er viktig for forvaltning av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Rovbasen oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn (SNO), og Norsk institutt for naturforskning (NINA), i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt. Naturvårdsverket i Sverige samler data på samme arter og med samme metodikk, via respektive länsstyrelser i Sverige.

Rovbase

Rovdata

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. De er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rovdata

Miljødirektoratets sider om rovvilt og rovviltforvaltning

På Miljødirektoratets sider om rovvilt finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les også om politiske målsettinger og finn informasjon om skader. På Miljødirektoratets sider om rovviltforvaltning finner du informasjon om blant annet felling og de regionale rovviltnemndene.

Miljødirektoratets sider om rovvilt

Miljødirektoratets sider om rovviltforvaltning

Skandobs - legg inn egne observasjoner

I Skandobs kan alle legge inn egne observasjoner om rovvilt. Det mest aktuelle er å legge inn bilder fra viltkamera. SNO får automatisk melding om det som er innlagt og går inn og godkjenner. Etter at SNO har godkjent legges observasjonen inn i rovbase.

Skandobs