Naturmangfold

Jenstad, Åmotan Sigrun Rødset

Sunndal kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold er å hindre tap av naturmangfold i kommunen og bevare det gjennom bærekraftig bruk og kunnskapsbasert forvaltning.

Naturen i Sunndal er variert og vakker, med artsrike daler og fjellsider, og et unikt kulturlandskap. Naturen forsyner oss med ulike økosystemtjenester som vi er avhengige av. Disse økosystemtjenestene, også kalt naturgoder, er blant annet mat, ferskvann, medisin, klima og luftkvalitet, binding og lagring av karbon, pollinering, og dannelse av buffere mot ekstreme natur- og værhendelser.

Den største trusselen mot naturmangfoldet i kommunen er arealbruksendringer. Endringer i klima, forurensning, overhøsting, og spredning av fremmede arter truer også naturmangfoldet i stor grad. Naturmangfoldet trenger robuste og velfungerende økosystemer for å kunne tilpasse seg klimaendringer og andre trusler.

Planprogram for kommuneplan

Planprogrammet beskriver blant annet hva som er målet med planarbeidet, hvilke rammer og føringer som gjelder, utviklingstrekk og utfordringer, organisering, medvirkning og fremdriftsplan. Sluttbehandling av planen er utsatt til 1. kvartal 2023.

Planprogrammet for kommuneplan for naturmangfold ble fastsatt i kommunestyret 16.02.2022 og kan leses her:

Planprogram for kommuneplan for naturmangfold (PDF, 790 kB)
 

Hva er naturmangfold?

Vet du ikke hva naturmangfold betyr? Her får du forklaringen på en-to-tre! Hvorfor er dette temaet så viktig for oss mennesker, og hva kan hver av oss gjøre for å ta vare på naturmangfoldet?
Filmen er produsert av iTrollheimen AS for kommunene Surnadal, Sunndal og Tingvoll.