Habilitering

Vi legger til rette for at du med utviklingshemming og med ulike sammensatte bistandsbehov, kan leve og bo så selvstendig som mulig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Bolig

Vi har boliger fordelt på 4 boenheter med døgnkontinuerlig bemanning.

Praktisk bistand – opplæring

Vi yter praktisk bistand/hjelp i hjemmet og opplæring i mestring av dagliglivets gjøremål, slik at du kan leve og bo mest mulig selvstendig i egen bolig.

Dagtilbud - Øran aktivitetshus

Aktivitetssenteret er et kommunalt dagtilbud for mennesker med utviklingshemming og andre med sammensatte bistandsbehov, og som ikke har fulltids arbeids- og opplæringstilbud.

Mer om Øran aktivitetshus.

Avlastning

Tjenesten gir tilbud om avlastningsopphold etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tilbudet gis til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avdelingen disponerer egne avlastningsboliger til formålet.

Tildeling av tjenester fattes administrativt i pleie og omsorg. Det er egenbetaling for bistand i bolig etter faste regler.

Søk om tjenester

Gå til søknadssiden