Taksering av eiendom

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens §8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg, det vil si markedsverdi.

For boliger er det nytt fra 2021 at kommunen benytter seg av Skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt. Skatteetatens boligverdier er en beregnet markedsverdi som enten er basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) eller en verdi basert på dokumentert faktisk markedsverdi. Det siste er opplysninger som du eventuelt har gitt som skattyter i skattemeldingen gjennom å kreve en nedsatt boligverdi. For eiendomsskatten for 2021 benyttes boligverdier fra ligningen i 2019.

Takster på øvrige eiendommer som fritidsboliger, næringseiendommer og våningshus på gårdsbruk ble fastsatt av kommunen med virkning fra skatteårene 2011 og 2012. Disse takstene er basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen, hvor det ble tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Ut ifra dette er det utarbeidet sjablongtakster. Videre er det utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor det har blitt tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard.

Areal på bygninger og tomt blir hentet fra matrikkelen (det offentlige eiendomsregisteret). Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkelloven med forskrifter og en føringsinstruks. I henhold til føringsinstruksen skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940. For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9m. Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.
 

Se Rammer og retningslinjer for taksering i Sunndal kommune (PDF, 661 kB) (NB! dokumentet vil bli revidert før ny hovedtaksering i 2021)

Dersom det ikke skjer endringer på eiendommen din vil taksten ligge uendret fram til ny hovedtaksering. Der det skjer relevante eiendomsendringer (påbygg, tilbygg, seksjonering og lignende) gjøres det en omtaksering. Det skal gå minst 10 år mellom hver gang det gjøres en ny hovedtaksering. Dersom det av ulike grunner ikke blir gjennomført en ny hovedtaksering etter 10 år, åpner eiendomsskatteloven opp for at kommunene kan foreta en kontorjustering.

For 2021 vil eiendommer med kommunal takst kontorjusteres med 10%. Videre er det planlagt å gjennomføre en ny hovedtaksering av disse eiendommene i 2021 med virkning fra skatteåret 2022. Det gjelder i hovedsak fritidsboliger, næringseiendom og våningshus.
 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)