Sakkyndige nemnder for eiendomskatt

Sakkyndig nemnd og Klagenemnd for eiendomsskatt  består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd for  eiendomskatt

Medlemmer:

1. Bjørn Petter Moxnes
2. Einar Mo
3. Kari Marie Jenstad

Varamedlemmer (ikke personlige):

1. Linn Rødseth
2. Maja Sollie
3. Leif Kåre Gustavsen

Sakkyndig nemnd sine oppgaver

  • Utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for taksering.
  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles med henhold til den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametere.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Foretar fornyet behandling av takst ved klage.

Klagenemnd for eiendomsskatt

Medlemmer:

1. Hilde Furre
2. Arne Reiten
3. Eli Smisetfoss

Personlige vararepresentanter:

1. Andreas Gjerde Ulvund
2. Per Ivar Hyldbakk
3. Ola Trondsgård

Klagenemnd for eiendomsskatt sine oppgaver

  • Behandler alle klager på enkeltvedtak i eiendomsskattesaker der hvor sakkyndig nemnd ikke har gitt fullt medhold i klage.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemnd for eiendomsskatt sine vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnd for eiendomsskatt kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.