Fritak

I henhold til eiendomsskatteloven §5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

Kommunestyret kan i henhold til eiendomsskattelovens § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Fra 2021 ble det blant annet besluttet at nye boliger skal fritas for eiendomsskatt inntil 5 år etter at boligen er ferdigstilt, i medhold av eiendomsskattelovens §7 bokstav c.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir oversendt til Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.
 

Søknad sendes til:

Sunndal kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

Eller e-postadresse: post@sunndal.kommune.no

Les mer om lov om eiendomsskatt