Eiendomsskattekontoret

Økonomiavdelingen er kommunens eiendomsskattekontor.

Kontaktinformasjon:

Sunndal kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

e-post: post@sunndal.kommune.no

Telefon: 71 69 90 00

Eiendomsskattekontorets oppgaver

  • Utarbeider utskrivingsvedtak inkl. skattesedler for den enkelte eiendom og eiendomsskattelister som publiseres for offentlig gjennomsyn
  • Sørger for utfakturering av eiendomsskatt sammen med øvrige kommunale avgifter
  • Mottar og behandler klager som gjelder eiendomsskatt taksert av kommunen
  • Er sekretariat for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og Klagenemnd for eiendomsskatt. Bistår med praktisk arbeid knyttet til forberedelser til og gjennomføring av taksering og klagebehandling
  • Kan utstede pålegg til skattyter om å gi opplysninger som er nødvendige for korrekt utskriving og kan ilegge forsinkelsesavgift
  • Tar stilling til om klager på utskrivingsvedtak som er for sent innkommet skal avvises eller realitetsbehandles