Barnehagetjenesten

Barnehagen - til barnets beste.

Om barnehager i Sunndal kommune

I Sunndal har vi bare kommunale barnehager. Barnehagetjenesten har 4 barnehager og grunnskoletjenesten har barnehageavdeling i tilknytning til Gjøra oppvekstsenter.

Barnehageansvarlig

Kommunestyret er øverste ansvarlig for barnehagetilbudet i kommunen. Denne rollen omtales som politisk barnehageeier.

Kommunedirektøren har det administrative ansvaret, som er delegert til barnehagesjefen.

Barnehagesjefen har oppgaven som administrativ barnehageeier, med ansvar for drift og utvikling av barnehagetjenesten. Barnehagesjefen er også delegert oppgaven som kommunal barnehagemyndighet. Rollen innebærer å gi veiledning og å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Styringsverktøy

Drift av barnehager er omfattet av en mengde lover og forskrifter. Mest sentralt er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Lokale vedtekter for Sunndal kommunale barnehager er et annet viktig styringsdokument for forvaltning av barnehageopptak, åpningstider, betalingssatser ol.