Regnskapet 2023 Sunndal kommune

Sunndal kommune har avlagt regnskapet for 2023 med et netto driftsresultat på 5 mill kroner. Klikk på lenken under for å se regnskapet.

Regnskapet for 2023 (PDF, 2 MB)

 

Resultatet er 1 mill kr under regulert årsbudsjett, men 7 mill kr bedre enn opprinnelig budsjett. Kommunens samlede drifts- og finansinntekter var i 2023 på 977 mill kr.

Regnskapet viser god økonomisk styring i kommunen. Året har vært preget av fortsatt betydelig bosettings og integreringsaktivitet. I opprinnelig budsjett var det lagt opp til bosetting av 60 flyktninger. Men kommunestyret valgte senere å ta imot 180 bosettinger, noe som har påvirket både inntekts- og utgiftssiden i regnskapet. Skatteinntektene til kommunen har økt betydelig gjennom året. Samlet er disse økt med om lag 17 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Noe av denne effekten er knyttet til at kommunen har fått flere innbyggere. Deler av de økte skatteinntektene må imidlertid deles med andre kommuner gjennom en utjevningsordning i inntektssystemet til kommunene.

Det er relativt små avvik mellom samlede utgifter til tjenesteområdene og bevilget budsjett. Unntaket er grunnskoletjenesten som har hatt større utgifter enn planlagt. Også det med bakgrunn i tjenestetilbudet for bosatte flyktninger og asylsøkere. Utgifter til legetjenesten, flyktningehelse og barnevern har også økt mer enn forutsatt. Sykefravær, vakanser og vikarutgifter har også preget virksomheten i året som har gått.

Kommunens renteutgifter har doblet seg siden i fjor, i all hovedsak pga økte lånerenter. Dette har blitt delvis kompensert med bedre avkastning på kommunens bankinnskudd og plasseringer. Finansutgiftene vil imidlertid ta mer plass i kommunens regnskaper i årene som kommer. Dette vil skyldes på et vedvarende høyere rentenivå enn tidligere år og økte investeringer.

Investeringsregnskapet er preget av mange mindre prosjekter og ingen store. Oppstarten av sentrumsbarnehage og nytt helsetun er kommet inn i regnskapene. Det samme er avslutningen av Sunndal helsesenter. Største investeringspost er kjøp av boliger. Kommunen har gjennom året kjøpt 17 boliger og solgt 2. Av disse er 12 nybygg. Samlet sett har kommunen brukt 50 mill kr i kjøp av boliger i 2023.

Kommunen er i en god finansiell stilling ved utløpet av året. Lånegjelden er fortsatt relativt lav sett i kommunal sammenheng. Og det er avsatt midler fra tidligere år som gir handlingsrom til både tyngre økonomiske tider og til å bidra i de store investeringsprosjektene som er besluttet gjennomført de nærmeste årene.