Informasjon fra Sunndal kommune vedrørende ekstremværet «Ingunn»

Ekstremværet «Ingunn», eller «lillesøstera» ga ikke særlig kraftig utfall innenfor Sunndal kommune sin geografiske grense bortsett fra noen strømbrudd og nedblåst takstein. Det skal vi være glade for.

Kommunen opplever en del misnøye rundt varsling om ekstremvær og lignende, misnøyen går ut på ulv-ulv problematikken. Kommunen tar misnøyen på alvor, og videreformidler dette til relevante beredskapsaktører.

Vi ønsker ingen ulv-ulv situasjon, men grunnregelen er at det det bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite.

For å skape forståelse blant publikum ønsker vi likevel å informere litt mer konkret om dette. For det første er det ikke vi som myndighet som først varsler om uvær. Det er først og fremst nasjonale aktører som Varsom/NVE, og Meteorologisk institutt (MET) som varsler om naturfare, alt fra skred til vind, det er ikke noe Sunndal kommune har noe med. Disse varslene vises på nettsider som yr.no og lignende. Etter at Varsom/NVE og MET sender ut varsel om naturfare tas det avgjørelser på høyere nivå rundt videre forberedelser, og evt. varsling ut til publikum. 

I tilfellet med «Ingunn» valgte Statsforvalteren i Møre og Romsdal å kalle inn alle kommuner i fylket sammen med andre relevante aktører som Statens vegvesen og politiet til møte. I disse møtene får alle beredskapsaktører felles situasjonsforståelse – noe som er viktig i alle beredskapssituasjoner. På disse møtene deltar også ekspertisen på hendelsene det gjelder, i dette tilfellet deltok meteorologer fra MET. Her får vi tilgang til rådata, og siste prognoser, disse prognosene er ofte ganske forskjellige fra det man ser i datagenererte varsel på yr.no og lignende. Informasjonen gir oss et bedre beslutningsgrunnlag rundt vurderinger om varsling til det øvrige publikum som ikke sitter på samme informasjon som oss. I første møte med MET fikk vi informasjon om at de ventet svært kraftig vind og betydelig snøfall i indre fjordstrøk som Sunndal fra henholdsvis onsdag ettermiddag og torsdag kveld. Derfor, og basert på til enhver tid tilgjengelig kvalifiserte prognoser og faregrad tar kommunen avgjørelser rundt informasjonsbehov til innbyggerne.

I dette tilfellet lå indre deler av fylket først innenfor «oransje» område, i motsetning til ytre deler av fylket som lå innenfor «rødt» som er ett nivå opp og høyeste farenivå MET opererer med. I tilfeller som dette plikter Sunndal kommune som lokal beredskapsmyndighet å varsle publikum og sørge for god kommunikasjon med media. Det ville vært svært uheldig om Sunndal kommune ikke informerer om ekstremvær når vi sitter på informasjon om at dette kan forekomme.

Vi opplevde at publikum hadde en del usikkerhet vedrørende stenging av skoler, barnehager og lignende. Vy valgte å ikke tilby skoleskyss, og fylkeskommunen valgte å stenge alle VGS i fylket, uavhengig om skolene lå i «rødt», eller «oransje» område. Vi ønsker å presisere at dette var avgjørelser som ble tatt utenfor kommunens organisasjon. Sunndal kommune ville sannsynligvis ikke stengt skoler o.l. ved «oransje» farevarsel for vind, «rødt» derimot er en annen sak.

Vårt beslutningsgrunnlag baserer seg helt og holdent på ansvarlige, faglige aktører og myndigheter, vi må forholde oss til Varsom/NVE, og MET. Dernest er det vårt ansvar å informere innbyggerne om situasjonen tilsier det, uavhengig om det omhandler vær, eller andre sikkerhetsrelaterte hendelser.

Vi ber derfor om forståelse for at vi plikter å varsle. Ut over det har innbyggerne et eget ansvar for å gjøre nødvendige tiltak, sette seg godt inn i varslene, og lese hele teksten, ikke kun overskriftene. Sunndal kommune satte aldri kriseledelse i forbindelse med ekstremværet «Ingunn», det ble ikke vurdert som nødvendig.