Årsregnskap 2022 med resultat på 35 mill kroner

Utsikt fra Øratorget oppover Sunndalen, tatt i januar. - Klikk for stort bilde

Sunndal kommune har avlagt regnskapet for 2022 med et netto driftsresultat på 35 mill kr. Det er en bedring på 5,1 mill kr fra i fjor. 

Se årsregnskapet her:

 > Årsregnskap for Sunndal kommune 2022 (PDF, 880 kB)

 > Årsregnskap for Sunndal kommune, digital versjon


Resultatet er også 31,6 mill kr bedre enn regulert budsjett.

Ifølge assisterende kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland er det to hovedårsaker til det gode resultatet. Kommunen bosatte 179 flyktninger i 2022 og det medførte betydelige tilskudd til bosetting og integrering. Sammen med vertskommunetilskuddet for asylmottaket utgjorde disse inntektene 67,5 mill kr som er 19,2 mill kr mer enn prognosen utarbeidet i september. I tillegg fikk kommunen ca 7 mill kr i kompensasjon for merutgifter knyttet til korona-håndteringen. Disse midlene ble bevilget av Stortinget først i desember.

Også i år er det gledelig å se at tjenestene samlet sett har holdt seg innenfor budsjettet og stort sett i samsvar med prognosene fra september. Men tjenestene har forbrukt betydelig mer enn opprinnelig budsjett vedtatt høsten 2021. Årsaken til dette er i særlig grad knyttet til ekstra pandemiutgifter og utgifter knyttet til integrering og bosetting. Kommunen kommer heller ikke unna den generelle pris- og kostnadsveksten i samfunnet. På slutten av 2022 har også rentene økt betydelig og det vil merkes godt inn i 2023.

Investeringsaktivitetene ble noe lavere enn planlagt, men det er investert om lag 72,5 mill kr i året som har gått. Det er ett stort prosjekt som representerer majoriteten av investeringene, nemlig Sunndal Helsesenter med ca 33 mill kr. Prosjektet er nå avsluttet og ser ut til å ende på ca 8 mill kr lavere enn opprinnelig kostnadsramme.

Kommunen har en solid finansiell stilling ved utløpet av året. Lånegjelden er fortsatt lav, selv om den økte noe gjennom året, mens kommunens likviditetsbeholdning styrket seg og utgjør 260 mill kr ved årsslutt.  Den frie egenkapitalen, også kalt disposisjonsfond utgjør ved årets utgang 197 mill kr.

- Dette er midler som kan benyttes inn i framtidig drift eller som finansiering av framtidige investeringer, sier Steinland.