Todalsfjordprosjektet

Todalsfjordprosjektet med ferjefri forbindelse mellom kommunene Sunndal og Surnadal vil gi en døgnåpen region og legge til rette for en større bo- og arbeidsmarkedsregion på Indre Nordmøre.

Realisering av Todalsfjordprosjektet er en prioritert strategi i kommunens samfunnsplan for 2020-2030.

Arbeid for fergefri forbindelse har pågått i mange tiår, og ulike alternativ har vært vurdert og behandlet i kommunene gjennom perioden.

Todalsfjordprosjektet nærmer seg nå realisering. Kommunene har vedtatt kommunedelplaner for Todalsfjordprosjektet, og Møre og Romsdal Fylkeskommune, som ansvarlig for det videre arbeidet, er i 2022 i gang med reguleringsplanprosessen. Prosjektet er nr. 1 på fylket si prioriteringsliste for samferdselsprosjekt.


Noen aktuelle saker som er behandla i kommunestyret de siste 10 årene:

  • 2020: Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet vedtatt i Sunndal i november 2020. Se sakspapirer fra møte 25.11.20.
  • 2018: Med utgangspunkt i planprogrammet er det gjennomført planleggingsarbeid og kartlegging for to hovedtraseer for tunnel/fjordkryssing og to alternativer for bruløsning. Kommunestyret slutta seg til Statens vegvesen sin vurdering om at seglingshøgde på 25 meter er tilstrekkelig for ei hengebru på strekninga Rakaneset – Svinvika.
  • 2016: Kommunestyret vedtar planprogram for Todalsfjordprosjektet, for utarbeiding av kommunedelplan inkludert konsekvensutredninger. Møre og Romsdal fylkeskommune tar over ansvaret for det videre arbeidet.


Finn aktuelle dokumenter og oppdatert informasjon på fylkeskommunen sine nettsider.

Se også informasjon på Todalsfjordprosjektets egen nettside.