Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Registeret er åpent for allmenheten.

Sunndal kommunestyre vedtok i 2008 å benytte Styrevervregisteret. Det vil si at politikere og kommunalt ansatte oppfordres til å registrere sine verv og interesser i tråd med vedtatte retningslinjer.

Hva er Styrevervregisteret?

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. For å styrke kommunesektorens omdømme og for å skape åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, opprettet Kommunenes Sentralforbund (KS) i 2008 et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret er åpent for allmennheten.

Gå inn i Styrevervregisteret.

På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte. Du kan når som helst oppdatere eller slette deg fra registeret ved å følge brukerveiledningen.

 

Styrevervregisteret i Sunndal kommune

Sunndal kommunestyre vedtok i 2008 å benytte Styrevervregisteret.

Vedtaket i kommunestyret sier videre at registreringen skal gjelde følgende verv og interesser:

  • Styreverv i offentlig eller privat eide selskaper og datterselskaper.
  • Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen. Den nedre grensa for støttet er satt til 50.000 kroner samlet per år.
  • Lønnet arbeid og konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen.
  • Næringsinteresser, fast eiendom og aksjepost/eierandel i selskaper som Sunndal kommune har forretningsforbindelser med.

Registreringen skal være frivillig, noe som betyr at den enkelte politiker og kommunalt ansatt fritt kan velge å la seg føre opp i registeret. Skal registeret ha noen funksjon, er det imidlertid viktig at det til enhver tid er oppdatert. Den enkelte er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige.


Les hele reglementet for Styrevervregisteret i Sunndal kommune:

Reglement for Styrevervregisteret, vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 27.08.2008, K.sak 55/08. (PDF, 18 kB)

Brukerveiledning for vervinnehavere i Styrevervregisteret
Brukerstøtte på www.styrevervregisteret.no