Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Reguleringsplan for Grødalen Orabekken, kunngjøring av planvedtak

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.   

Reguleringsplan for Ørsvika-Litlvika, kunngjøring av mindre endring av bestemmelsene

  Den 27.02.2020 vedtok formannskapet endring av reguleringsbestemmelsene for Ørsvika-Litlvika vedrørende takvinkel på hytter. Det ble vedtatt at hytter skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6° og 30°.

Reguleringsplan for Trolltind planid. 20110640, kunngjøring av mindre endring

Den 23.01.2020 vedtok formannskapet forskyving av hyttetomt nr. 5-3. Samtidig ble følgende bestemmelse til planen vedtatt: Det kan foretas en liten forskyving av tomteplassering dersom det terrengmessig gir et bedre resultat.  

Reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48, bnr. 1 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Reguleringsplan for grustak i Litldalen, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Kartlegging av friluftsområder

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart. Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no      

Detaljregulering for Sande, del av Langslågata 10, gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48. bnr. 1 - høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.    

Forhåndskunngjøring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Reguleringsplan for Grødalen, kunngjøring av mindre endring vedtatt 23.05.2019

Endringen gjelder mindre endring av reguleringsplan for Grødalen vedrørende parkeringsplasser langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua.

Reguleringsplan for Grødalen - forslag til utvidelse av parkeringsplasser før Steinbrua

Forslag om utvidelse av parkeringslommene langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua er sendt på høring til berørte naboer/rettighetshavere og myndigheter. Høringsfrist er 29. april 2019