Kantslått langs kommunale veger

Blomstereng - Klikk for stort bildePrestekrager Ukjent

Formannskapet vedtok høsten 2019, i forbindelse med behandling av budsjett 2020, verbalforslag om redusert kantslått, etter forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV. I forslaget bes det om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter. Tekniske tjenester følger dette opp i gjennomføring av kantslått, men det er også andre hensyn som må tas i drifting av veger.

Hvorfor kantslått?

Hensikten med kantslått er blant annet trafikksikkerhet, å bedre sikt og utsikt, men også å hindre at skadelige planter spres i naturen vår.

Kantklipp gjennomføres normalt en til to ganger pr. år (tidlig i juni og/eller bare i august), og klippebredden varierer med fartsgrensen, ifølge Statens vegvesen sin standard.  For fartsgrense 80 km/t er normen kantklipp i 6 meters bredde, og for 50 km/t er klippebredden 4 meter som standard.

Fremmede arter truer artsmangfoldet

Biolog i Statens vegvesen uttaler at: "hvis vi fortsatt vil ha blomstrende vegkanter for humler og bier, er det viktig å hindre at skadelige planter spres i juni. Arter som lupiner, kanadagullris, russekål, hundekjeks og burot skal klippes i juni og i august for å hindre at de sprer seg. De klippes også for å hindre at åkerugras sprer seg og for å gjøre plass til flere blomster som ellers ville blitt utkonkurrert."

Artikler i NIBIO om f.eks. lupiner og russekål bekrefter at slått før blomstring er nødvendig for å begrense spredning.

Smart kantslått

Smart kantslått er en oppsummering av faktorer som kan gi en bedre måloppnåelse og mer miljø for pengene når det gjelder skjøtsel av det viktige artsmangfoldet langs norske vegkanter.

I rapporten Smart kantslått av Tore Bollingmo, anbefales det blant annet å behandle vegkantene som nyanserte og oppdelte habitater, og variere kantslåttbredden.

Slik gjennomføres kantslåtten i Sunndal kommune

Kantslått langs de kommunale vegene i Sunndal gjennomføres to ganger i løpet av sommeren i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen; i begynnelsen av juni, og i slutten av august.

Sunndal kommune vil i tråd med Smart kantslått- prinsippene ta bare en klippebredde på hver side av vegen i juni for å bekjempe framvekst av ugras og svartelista plantearter.

På strekninger med bare lavtvoksende plantearter og villblomster, løftes klipperen for å spare vegetasjonen. På denne måten ivaretar vi også trafikksikkerheten langs vegene.

Det jobbes med en plan for å etablere områder med villblomster på de kommunale arealer der det er praktisk mulig å få det til, med tanke på planlagt bruk av arealet.