Hvem eier vegen?

Hvis du lurer på hvem som eier en bestemt veg kan du finne ut dette i Statens vegvesens vegkart.  

Gå til vegkart

Klikk på vegen, og du får opp en slik boks:

viser hvordan vegsystemreferanse oppgis på vegvesenets sider - Klikk for stort bilde

 

 

 

Forkortelser:

KV= Kommunal veg
PV= Privat veg
EV= Europaveg
RV= Riksveg
FV= Fylkesveg

Sunndal kommune forvalter kommunale veger (KV).

Hvis du har spørsmål om Europa- og riksveger (EV eller RV), ta kontakt med Statens vegvesen, som forvalter disse vegene.

Fylkeskommunen er forvalter av fylkesvegene. Ta kontakt med dem direkte hvis du har noen spørsmål om disse vegene.

Forholdet mellom grunneier og vegeier

Grunneier er den som er hjemmelshaver til en eiendom ifølge grunnboka, mens vegeier er den som har ansvar for drift og vedlikehold av vegen og har skiltmyndighet m.m. Ofte er vegeier den samme som grunneier, men ikke alltid.

Mange steder går privat eiendomsgrense midt i kommunal veg. Tidligere har det ikke alltid vært vanlig å skille ut vegene med egne eiendomsgrenser når kommunen har overtatt vegen. Da er det kommunen som har råderett over vegen, mens den private grunneieren råder over den delen av tomta som ikke er vegareal. Kommunen vedlikeholder og drifter kommunal veg og vedtar skilt og lignende. Hvis du som privat grunneier vil gjøre tiltak på egen tomt, må du sjekke om det er i strid med byggegrense mot offentlig veg.

Relevant lovverk

Lov om vegar (veglova)